Toenemend verzet tegen de biomassacentrale in Diemen

Een afvalverbrandingsinstallatie is schoner dan de biomassacentrale van Nuon.

Steeds meer bewoners en politici van Amsterdam, Diemen, Muiden en Weesp keren zich tegen de plannen van Nuon/Vattenfall om de grootste biomassacentrale van Nederland te bouwen in zeer dichtbevolkt gebied. Zowel de gemeenteraad van Diemen, de stadsraad van Muiden en de stadsdeelcommissie Amsterdam Oost verzetten zich unaniem tegen de komst van de biomassacentrale.

Om de stadswarmte van o.a. Amsterdam, Diemen en Almere te “verduurzamen", werkt Nuon/Vattenfall aan een geraffineerde campagne om de warmte uit hun fossiele bronnen in een nieuw jasje te steken. Biomassa is helemaal niet duurzaam, maar een korte termijn oplossing om (met subsidie!) massaal bossen te kappen en op te stoken om, zo is het idee (houtstook geeft dubbele Co2 uitstoot tov gas), de klimaatdoelstellingen te bereiken. Deze centrale zal op jaarbasis 18.000 voetbalvelden bos verbranden en dat wordt gesubsidieerd met €200 tot €300 miljoen. Het verbranden van hout heeft een zeer negatieve impact op het klimaat, natuur en luchtkwaliteit volgens vooraanstaande wetenschappers, het RIVM en het Longfonds. Nuon/Vattenfall wil nog niet aangeven wie de leverancier gaat zijn van de ‘duurzame’ biomassa. Maar internationaal onderzoek van o.a. de Universiteit van Maryland, Dogwood Alliance, Global Forest Organisation en Zembla laat zien dat er buiten Nederland geen duurzame biomassa gegarandeerd kan worden.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat emissies van de toekomstige biomassacentrale veel hoger zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om hoge concentraties fijnstof, maar ook om Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals kwik, cadmium en dioxines en furanen. Adviseur Johan Vollenbroek van Mobilisation, een NGO gespecialiseerd in klimaatverandering en biodiversiteit, stelt zelfs dat een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur zou verdienen boven deze biomassacentrale van Nuon/Vattenfall.

Biomassa klinkt natuurlijk groen en duurzaam, maar het grote publiek is onbekend met wat de gevolgen zijn van het massaal stoken van hout. Daarom organiseert een coalitie van bezorgde burgers en lokale duurzaamheidsorganisaties op 29 maart in Amsterdam IJburg een avond met als titel ‘Biomassacentrale, hoezo?!” Deze avond zullen voorstaande experts en wetenschappers vanuit diverse invalshoeken hun visie geven op de biomassacentrale en de alternatieven. 

Johan Vollenbroek heeft berekeningen gemaakt betreft toegestane emissies in kg/jaar volgens de ontwerpbeschikking. Bezorgde bewoners die zich bezighouden met de aanvraag van de biomassacentrale kregen de tabel en samenvatting van de effecten van de biomassacentrale onder ogen, die opmerkelijk zijn, want de aanvraag voor de centrale geeft deze emissies niet (!) De samenvatting van de gevolgen geeft duidelijk gehoor aan veel zorgen die bewoners al hebben en geeft een zeer zorgwekkend beeld.

Samenvatting van de effecten van vervanging van een deel van de gasstook door houtstook:
1.   Klimaatverandering wordt versterkt c.q. een negatief effect opwarming van de aarde.
2.   Er wordt een groot scala aan luchtverontreinigende stoffen via de schoorsteen naar buiten geblazen zoals stikstofoxiden, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen, waaronder ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt met uiteindelijk een nulemissie.
3.   Depositie van stikstof, zwaveloxiden, zoutzuur, waterstofzuur, ammoniak, kwik, cadmium en thallium, zware metalen overig en dioxines en furanen op natuurgebieden zoals het Naardermeer en andere natuurgebieden is niet onderkend.
4.   De emissies van bovengenoemde vrachten zijn voor een aantal componenten hoger dan de Europese/Nederlandse eisen aan afvalverbrandingsinstallaties. Meer dan 20 jaar oude afvalverbrandingsinstallaties zoals HVC Alkmaar en ARN Nijmegen laten veel lagere emissies zien dan hier in voorschrift 2.1 wordt vergund.
5.   De vergunde emissies in voorschrift 2.1 kunnen veel scherper, soms wel met een factor 10 lager zoals voor fijnstof.
6.   Voor de burger van Diemen zou qua luchtverontreiniging een afvalverbrandingsinstallatie de voorkeur verdienen boven een biomassacentrale van NUON.

Kwik, cadmium en dioxines en furanen behoren tot de zogenaamde ZZS-stoffen. “De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS/Zeer Zorgwekkende Stoffen) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen” (bron RIVM). Voor deze stoffen geldt de minimalisatieverplichting met uiteindelijk als doel een nulemissie. Met name dioxines en furanen zijn berucht om hun giftigheid in zeer lage concentraties.  
Geen van bovengenoemde stoffen is in het Milieu Effect Rapportage (MER) beoordelingsbesluit aan de orde geweest.


Tabel 1: Vergunde vrachten in kg/jaar
Verontreinigende stof
Vergunde vracht in kg/jaar
Opmerking
CO2/Koolstofdioxide/broeikasgas
Onbeperkt
Emissie bijna het dubbele van stoken op aardgas
Fijn stof
7.000
uit de schoorsteen
exclusief overige emissiepunten
Emissie treedt niet op bij aardgas stook
NOx/Stikstofoxiden
111.000
Emissie hoger dan bij stoken op aardgas
CO/Koolmonoxide
139.000
SO2/Zwaveloxiden
41.600
Emissies treden niet op bij stook op aardgas
HCl/Zoutzuur
11.000
HF/Waterstofzuur
1.400
NH3/Ammoniak
5.500
Kwik
3
Cadmium en Thallium
21
Zware metalen overig
208
Dioxines en furanen
Niet gelimiteerd
Mogelijk 1.400 mg bij een concentratie van 1 nanogram/Nm3

Perscontacten
Maaike Hillebrand (initiator petitie, bewoner Diemen) geenbiomassacentale@gmail.com/ 06 28642995
Jildert Huitema (bewoner Amsterdam IJburg) jildert.huitema@gmail.com / 06 11535152Reacties